Фотоотчеты. Заседание СПК3 12.09.2015

Фотоотчеты. Заседание СПК3 12.09.2015
 \  Фотоотчеты. Заседание СПК3 12.09.2015

photo_spk3_01
photo_spk3_02
photo_spk3_03
photo_spk3_04
photo_spk3_05
photo_spk3_06
photo_spk3_07
photo_spk3_08
photo_spk3_09
photo_spk3_10
photo_spk3_11